Appointment Times

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.00 – 12.00 PhlebotomyPhlebotomy
08.30 – 10.30Triage             TriageTriageTriageTriage
08.30 – 11.30Dr BlackDr BerryDr DixonDr BlackDr Black/
Dr Dixon
Dr BerryRegistrarDr Berryas per rota
Dr DixonPractice NurseRegistrarRegistrarHCA
HCAHCAPractice NurseDr
Darnborough
Registrar
08.30 – 14.30Practice NursePractice NursePractice NursePractice NursePractice
Nurse
15.00 – 17.30Dr Dixon Dr BlackDr BerryDr Dixon
Dr BerryDr DarnboroughDr DarnboroughPractice Nurse Dr
Darnborough
RegistrarRegistrarRegistrar
Practice NursePractice
Nurse